google-site-verification=G7snYi1Iu_QoF4keh_9xHi0_IDTFhBbfUuUax3VTDjY

วัคซีนในลูกสุนัขและแมว

ประเภทของวัคซีน

แบ่งตามชินดของวัคซีน สามารถแบ่งได้ดังนี้คือ

1. วัคซีนเชื้อเป็น (modified live vaccine; MLV) คือเมื่อได้รับวัคซีนจะต้องเกิดการติดเชื้อก่อนและเกิดการกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันตามมา โดยประสิทธิภาพดีกว่า และใช้เวลาเร็วกว่าในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนชนิดเชื ้อตาย ในปัจจุบันวัคซีนที่ใช้ฉีดส่วนมากจะเป็นวัคซีนเชื้อเป็น

2. วัคซีนเชื้อตาย (killed vaccine) คือวัคซีนที่จะไม่เกิดการติดเชื้อในตัวสัตว์ แต่จะใช้สื่อนำพาเชื้อเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีโอกาสแพ้วัคซีนได้ พิจารณาให้วัคซีนในสัตว์ที่ไม่สามารถรับวัคซีนเชื้อเป็นได้เช่น สัตว์ป่า หรือสัตว์ตั้งท้อง หรือสัตว์ที่เลี้ยงรวมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพการกระตุ้นวัคซีนจะช้ากว่า ปัจจุบันมีวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่มีการใช้ในลักษณะวัคซีนเชื้อตาย เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่า และไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากวัคซีน

แบ่งตามความจำเป็นของการให้วัคซีน สามารถแบ่งได้ดังนี้คือ

1. วัคซีนหลัก (core vaccine) ที่ต้องให้สุนัขและแมวทุกตัว วัคซีนหลักป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก

วัคซีนหลักในสุนัขประกอบด้วย 

 • วัคซีนป้องกันไวรัสไข้หัดสุนัข (canine distempervirus; CDV)                                                                                                  
 • วัคซีนป้องกันเชื้ออะดิโนไวรัสในสุนัข (canine adenovirus; CAV) หรือโรคตับอักเสบ                                                                  
 • วัคซีนป้องกันเชื้อพาร์โวไวรัส (canine parvovirus-2; CPV-2) หรือโรคลำไส้อักเสบ                                                   
 • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (rabies virus)

วัคซีนหลักในแมวประกอบด้วย

 • วัคซีนป้องกันไข้หัดแมว (feline parvo virus; FPV)
 • วัคซีนแคลิซิไวรัส (feline callicivirus;FCV) และเฮอร์ปีส์ไวรัส-1 (feline herpesvirus; FHV-1) หรือโรคหวัดแมว
 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า (rabies virus)

      

2. วัคซีนทางเลือก (non core vaccine) ควรพิจารณาให้ตามความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค  โดยขึ้น ดุลพินิจของสัตวแพทย์ พิจารณาจากสภาพแวดล้อม ภูมิคุ้มกันสัตว์ และการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ หรือสุนัขที่มีความเสี่ยงสูงที่อาศัย หรือต้องเดินทางเข้าไปใน บริเวณที่มีเห็บนําโรคสูงหรือในพื้นที่ระบาด

วัคซีนทางเลือกในสุนัข เช่น

 • วัคซีนป้องกันพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส (canine parainfluenza virus; CPiV) หรือโรคหวัดสุนัข
 • วัคซีนป้องกันเชื้อ Leptospira interrogans หรือโรคเลปโตสไปโรซิส; โรคฉี่หนู

วัคซีนทางเลือกในแมว เช่น

 • วัคซีนลิวคีเมีย (eline leukemia virus) ใช้เฉพาะ แมวที่ไม่ติดเชื้อ; FeLV และต้องตรวจโรค FeLV ก่อนฉีด
 • วัคซีนป้องกันการติดเชื้อคลาไมเดีย (Chlamydophila felis)

     

3. วัคซีนที่ไม่แนะนำ (not recommend vaccine)

 • วัคซีนป้องกันเอดส์แมว (feline immunodeficeincy virus; FIV)
 • วัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (feline infectious peritonitis; FIP)                                                                 

 

วัคซีนสำหรับลูกสุนัขและแมว

        ลูกสัตว์จะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ หรือ Maternal Derived Antibodies (MDA) ในช่วงสัปดาห์แรกๆหลังคลอด โดยสามารถได้รับตั้งแต่ก่อนคลอดและการได้รับนมน้ำเลืองจากแม่ โดยภูมิคุุ้มกันนี้จะค่อยๆลดลงเมื่อลูกสัตว์อายุ 8-12 สัปดาห์ ซึ่ง MDA สามารถเข้าไปขัดขวางการกระตุ้นภูมิจากวัคซีนที่ทำได้ ลูกสัตว์ที่ได้รับ MDA น้อย (ไม่ได้กินนมน้ำเหลือง, แม่ไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีนอย่างถูกต้อง) อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้และอาจจะตอบสนองต่อการให้วัคซีนได้ แต่ถ้าลูกสัตว์ได้รับ MDA มากก็จะทำให้การทำวัคซีนล้มเหลวได้ ดังนั้นการจัดโปรแกรมวัคซีนควรอยู่ในความเห็นของสัตวแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ การที่สัตว์ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ หรือสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ในกรณีที่มีอาการป่วย

         สรุปคือลูกสุนัขและแมวควรได้วัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2 เดือน โดยหลังการได้รับวัคซีนประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นเราจึงต้องทำการกระตุ้นวัคซีนซ้ำเพื่อให้ภูมิสูงพอจะป้องกันโรคได้ และเข็มสุดท้ายควรจะให้เมื่อลูกสัตว์อายุเลย 4 เดือนไปแล้ว โดยในช่วงที่ยังทำวัควีนไม่ครบตามโปรแกรมไม่ควรพาลูกสัตว์ออกไปพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้ลูกสัตว์ได้พบเฉพาะสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่สุขภาพดีและได้รับวัคซีนแล้วเท่านั้น

 

บทความโดย : สพ.ญ.นิรชรา ชมท่าไม้ (โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก                                             
บรรณานุกรม : https://www.wsava.org/WSAVA/media/PDF_old/WSAVA-2010-guideline_Thai.pdf


 โปรแกรมวัคซีนลูกสุนัข 

อายุสุนัข

   2 เดือน

3 เดือน

4 เดือน

การกระตุ้นซ้ำ

ถ่ายพยาธิ

/

/

/

ทุก3-6เดือน

ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ

/

/

/

ทุกเดือน

วัคซีนรวม 5 โรค

/

/

/

ทุก1ปี

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

-

/

/

ทุก1ปี โปรแกรมวัคซีนลูกแมว

อายุแมว

2 เดือน

3 เดือน

4 เดือน

การกระตุ้นซ้ำ

ถ่ายพยาธิ

/

/

/

ทุก3-6เดือน

ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ

/

/

/

ทุกเดือน

วัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหวัดแมว

/

/

/

ทุก1ปี

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

-

/

/

ทุก1ปี

วัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย

-

2.5เดือน

3.5เดือน

ทุก1ปี